گفتار درمانی

خدمات گفتاردرمانی شامل:

۱_ارزیابی، درمان و توانبخشی کلیه اختلالات گفتار و زبان، لکنت 

۲_اختلالات تولیدی،نارساخوانی،فلج مغزی،عقب ماندگی ذهنی 

۳_سندرم داون،اوتیسم،اختلالات بلع و صوت،آفازی