خلاصه مراحل رشد گفتار در جنبه های مختلف سطوح سنی         
سن کودک:

۵-۶ ماهگی :صدا سازی آهنگین       
6-12 ماهگی :یک یا دو کلمه را بیان میکند وصدا سازی آهنگین  بصورت تقلید طوطی وار انجام می دهد .       
12-18 ماهگی:پ-ب-م-ه- را در حین صدا سازی بیان می کند ۲۰-۲ کلمه را بیان می کند سعی در جلب توجه دیگران دارد        
از اشاره برای درخواستهای خود استفاده می کند.       
18-24 ماهگی: 2تا ۵۰واژه را بیان میکند جملات ۲و۳ کلمه را می گوید از کلمات اسم فعل صفت وضمیر        
من- به من- تو استفاده می کند.       
3 سالگی :ف-و را در کلمه ها استفاده می کند ۱۰۰ الی ۵۰۰ کلمه را بیان می کند عملی را که انجام می دهد  .      
نام می برد اسم کامل هر چیز را می گوید اتفاقات را شرح می دهد تلفظ صداهای غلط در گفتار وجود دارد.       
4 سالگی :ش-و-ژ را در واژها بکار می برد ۱۳۰۰ واژه را بیان میکند جملات ۴ الی ۵ کلمه ای است در مورد        
کسب اطلاعات ،پرسشهای گوناگون را بیان می کند.       
5 سالگی :س-ز-چ-و-ج-را در کلمه ها به کار میبرد حدود۱۵۰۰ تا۲۰۰۰ واژه را بیان می کند جملاتی را طبق        
گفتار افراد بزرگسال می سازد در مورد کارها اجازه می گیرد ،عذرخواهی می کند در مورد کارها        
که دیگران انجام می دهند پرسش مطرح می کند می تواند بگوید لطفاً،متشکرم جملات بیهوده می گویید .       
گفتار او قابل درک است.       
5/5 سالگی :صداهای س-ش-ل-ف – را به طور صحیح تلفظ می کند حدود۲۰۰۰ تا۲۵۰۰ واژه را بیان می کند        
بیان اظهار وجود وگفتار کودک تقریباً آینه ای از گفتار والدین واطرافیان است .      
6 سالگی :تمامی صداهای گفتار را به درستی تلفظ می کند حدود۴۰۰۰ واژه را بیان میکند بیان اظهار وجود        
و در موقع کسب اطلاعات کاملاً گوش می دهد گفتار کودک صد در صد قابل فهم است  ضرب المثل های        
ساده را در ک می کند تجزیه وتحلیل کاملی از پرسشها یی که از او میکنند دارد مسائل و خواسته ها       
وتفکرات خود را ابراز می کند.

عوامل موًثر بر رشد گفتار
۱-هوش
۲-انگیزه
۳-اختلال عضوی
۴-محیط خانوادگی
۵-سر مشق یا الگوهای مناسب برای تقلید
۶-عوامل عاطفی
۷-وضعیت اجتماعی و اقتصادی
۸-رشد فیزیک وسلامت کودک
۹-جنسیت


فاطمه رحیمی کارشناس گفتار درمانی  

توسط admin