ارزیابی مهارتهای ۷ تا ۱۲ ماهگی (یک سالگی):

۱۰-  کودک مکعب را از یک دست به دست دیگرش می دهد.

۱۱-  کودک پارچه را از صورت خود کنار می زند.

۱۲-  کودک به سمتی که اسباب بازی انداخته می شود، نگاه می کند.

۱۳-  کودک از فعالیتهای حرکتی ساده تقلید می کند.

۱۴-  کودک یک شیء را حرکت می دهد تا شیء دیگری را به دست آورد.

۱۵-  کودک از عمل دیگران تقلید می کند.

۱۶-  کودک شیء را که از دید او پنهان می شود پیدا می کند.

۱۷-  کودک مکعب کوچکی را درون فنجان قرار می دهد.

۱۸-  کودک با وارونه کردن فنجان مکعب را از ان خارج می کند.

ارزیابی مهارتهای ۱۳ تا ۱۸ ماهگی (یک سال و ۶ ماه):

۱۹-  کودک ۳ میله را از تخته میله درمی آورد.

۲۰-  کودک اشیاء آشنا را با درخواست شما به شما نشان می دهد.

۲۱-  کودک ۲ قطعه پازل را در جای خود می گذارد.

۲۲-  کودک افراد و یا اشیاء آشنا را از فاصله نشان می دهد.

۲۳-  کودک برای دستیابی به شیء از شیء دیگر استفاده می کند.

۲۴-  کودک با استفاده از مکعب برج می سازد.

۲۵-  کودک فعالیتها را تقلید کرده و بر روی عروسک انجام می دهد.

۲۶-  کودک اشیاء مانند هم را جور می کند.

۲۷-  کودک تصاویری را که می شناسد، نشان می دهد.

ارزیابی مهارتهای ۱۹ تا ۲۴ ماهگی (یک سال و ۶ ماه تا ۲ سالگی):

۲۸-  5 میله را در تخته میله جای می دهد.

۲۹-  کودک از الگوهای ساده زبان و حرکت تقلید می کند.

۳۰-  کودک ۳ صفحه از کتاب را یکی یکی ورق می زند.

۳۱-  کودک حلقه ها را به ترتیب اندازه در میله ی اندازد.

۳۲-  کودک شیء را پنهان می کند.

۳۳-  کودک برای دستیابی به شیء راه دیگری پیدا می کند.

۳۴-  کودک لباسهایی را که بر تن دارد با دست نشان می دهد.

۳۵-  کودک تصویرهای آشنا را نام می برد.

۳۶-  کودک صداهای ساده را با تصاویر جور می کند.

ارزیابی مهارتهای ۲۵ تا ۳۰ ماهگی (۲ سال و یک ماه تا ۲ سال و ۶ ماه):

۳۷-  کودک اشیاء را از روی رنگ آنها جور می کند.

۳۸-  کودک اشیاء را هل می دهد و می کشد.

۳۹-  کودک به کمک حافظه از فالیتها تقلید می کند.

۴۰-  کودک اشیاء را از روی شکل آنها جور می کند.

۴۱-  کودک تاکردن کاغذ را تقلید می کند.

۴۲-  کودک دستور در قسمتی را دنبال می کند.

۴۳-  کودک مفهومی از “یک” را نشان می دهد.

۴۴-  کودک سن خود را با تعداد صحیح انگشتان خودش دنبال می کند.

۴۵-  کودک اشیاء را از روی اندازه جور می کند.

ارزیابی مهارتهای ۳۱ تا ۳۶ ماهگی (۲ سال و ۷ ماهگی تا ۳ سالگی):

۴۶-  کودک از بین ۳ تصویر یکی را که مانند تصویرهای دیگر نیست نشان می دهد.

۴۷-  کودک مفهوم “یکی دیگر” را می داند.

۴۸-  کودک اشیاء را براساس رنگ جور می کند.

۴۹-  کودک ۲ شیء را را می شمارد و می گویند چندتا است.

۵۰-  کودک شیء را ا تصویر آن شیء جور می کند.

۵۱-  کودک اشیاء را براساس شکل آنها جور می کند.

۵۲-  کودک ۳ عدد یک رقمی را آنطور که شنیده است، تکرار می کند.

۵۳-  کودک خیس و خشک راتشخیص می دهد.

۵۴-  کودک اشیاء را براساس اندازه جور می کند.

ارزیابی مهارتهای ۳۷ تا ۴۸ ماهگی (۳ سال و یک ماهگی تا ۴ سالگی):

۵۵-  کودک با خمیر شکلهای ساده می سازد.

۵۶-  کودک صداهای بلندو آهسته را تشخیص می دهد.

۵۷-  کودک ۶ رنگ اصلی را تشخیص می دهد.

۵۸-  کودک تصویر ۲ قسمتی را کنار هم می گذارد و آن را کامل می کند.

۵۹-  کودک شکلهای دایره، مربع و مثلث را تشخیص می دهد.

۶۰-  کودک کوتاه و بلند را تشخیص می دهد.

۶۱-  کودک مهره ها یا مکعبها را به ترتیب رنگ جور می کند.

۶۲-  کودک اشیاء را از روی شکل و رنگ جور می کند.

۶۳-  کودک نرمی، سختی، صافی و زبری اشیاء را تشخیص می دهد.

۶۴-  کودک رنگهای قرمز، آبی، زرد، سبز، سیاه و سفید را نام می برد.

۶۵-  کودک اشیاء را در دسته مربوط به آن قرار می دهد.

۶۶-  کودک ۵ شیء را می شمارد.

۶۷-  کودک نام و نام خانوادگی خود را می گوید.

۶۸-  کودکد شکلهای دایره و مربع و مثلث را نام می برد.

۶۹-  کودک از میان اشیاء شی ای را که برداشته شده نام می برد.

۷۰-  کودک تصویر ساده ای از آدمک را می کشد.

ارزیابی مهارتهای ۴۹ تا ۶۰ ماهگی (۴ سال و ۱ ماه تا ۵ سالگی):

۷۱-  کودک پازل ۵ تکه ای را کامل می کند.

۷۲-  کودک نام خود راکه بر روی کارت نوشته شده است می شناسد.

۷۳-  کودک قسمت حذف شده تصویر را تشخیص می دهد.

۷۴-  کودک تصویر شیء را با کاربرد آن جور می کند.

۷۵-  کودک نام ۴ شیء را با استفاده از حافظه بیان می کند.

۷۶-  کودک برای بیان داستان ۳ تصویر را به ترتیب قرار می دهد.

۷۷-  کودک اول و آخر و وسط را تشخیص می دهد.

۷۸-  کودک آدرس خود را می گوید.

۷۹-  کودک دورتر و نزدیکتر را تشخیص می دهد.

۸۰-  کودک شماره تلفن خود را می گوید.

۸۱-  کودک حرکت تندتر و آهسته تر اشیاء را در حال حرکت تشخیص می دهد.

۸۲-  کودک عبارتها را کامل می کند.

۸۳-  کودک فعالیتهای مربوط به صبح و ظهر و شب را تشخیص می دهد.

۸۴-  کودک دست راست و چپ را می شناسد.

۸۵-  کودک تصویر آدمک را با اجزاء بیشتر رسم می کند.

مراحل مهارتهای شناختی از تولد تا ۵ سالگی 

ارزیابی مهارتهای صفر تا ۶ ماهگی:

۱-کودک به صداها توجه می کند.

۲-کودک چشمهای خود را در جهت افقی حرکت می دهد.

۳- کودک به مدت ۳ ثانیه به دستهایش نگاه می کند.

۴- زمانی که اسباب بازی با انگشتان کودک تماس پیدا می کند، آنرا چنگ می زند.

۵- کودک دستهای خود را به دهان می برد.

۶- کودک به شیء آویزان ضربه می زند.

۷- کودک با مالیدن اسباب بازیهایش به دهان آنها را بررسی می کند.

۸- کودک شیء را به دست می آورد.

۹-کودک با گوینده ارتباط چشمی برقرار می کند. 

توسط admin