دسته: عمومی

معرفی مرکز

*کاردرمانی مهمترین پروسه توانبخشی با رویکردی همه جانبه است.طبق تعریف، کاردرمانی هنر بکارگیری فعالیت های هدفمند جهت دادن انگیزه کافی…