برچسب: تاخیر حرکتی، مراحل رشدی حرکتی کودکان، تاخیر رشد در کودک، مهر آوران، مهر اوران، مهراوران، مهرآوران

معرفی مرکز

*کاردرمانی مهمترین پروسه توانبخشی با رویکردی همه جانبه است.طبق تعریف، کاردرمانی هنر بکارگیری فعالیت های هدفمند جهت دادن انگیزه کافی…